STRANDLYST VENNER

Man kan året igennem følge med i foreningens aktiviteter på husets informationstavler og her på hjemmesiden www.strandlyst.nu – vi er altid lydhøre og åbne for nye og gode ideer.

Bestyrelsen har p.t. følgende sammensætning:   fmd. Lone Oldelund – loneoldelund@sydfynsmail.dk

næstfmd. Marin Bak Pedersen – marin.helene.bak.pedersen@svendborg.dk

Dorthe Andersen, Ulla Jensen, Ane Damsgaard, Asa Hansen, Klaus Juul. Suppleant: Jens Kristensen.

Støtteforeningen Strandlyst’s Venner blev stiftet den 19. november 1997 og har under forskellige bestyrelsers virke gennem de mange år kunnet bidrage til at opfylde en række fælles beboerønsker.

Foreningens økonomiske fundament hvi ler på det årlige medlemskontingent og delvis på overskud på det årlige loppemarked, der finder sted 3. lørdag i juli. Effekter hertil modtages året rundt og kan afleveres på Strandlyst Boliger efter aftale.

Prisen for et medlemskort er p.t. kr. 100 pr. person og kr. 150 for en husstand.

Kontingent opkrævning sendes ud i 1. kvartal hvert år sammen med indbydelse til den årlige generalforsamling, hvor der bliver redegjort for foreningens virke og økonomi jvf. foreningens vedtægter.

Datoer i 2020: Generalforsamling 20.02.2020 / loppemarked 18.07.2020

REFERAT: Generalforsamling tirsdag den 20.02.2020 i Strandlyst’s Venner

 

  1. valg af dirigent og evt. stemmetællere

Ad 01                Uffe Nielsen valgt til dirigent

 

  1. bestyrelsens beretning for 2019

Ad 02               vedhæftet – og godkendt

 

  1. aflæggelse af årsregnskab for 2019

Ad 03               vedhæftet – årets overskud kr. 11.820 – beholdning kr. 34.808

 

04                  indkomne forslag (fremsendes 8 dage før til formand)

Ad 04               ingen

 

  1. fastsættelse af kontingent

Ad 05           uændret kr. 100 og kr. 150 pr. husstand vedtaget

  1. valg af kasserer:

Ad 06           overlades til bestyrelsen

 

  1. valg til bestyrelsen

Ad 07             genvalg af   Marin Bak Pedersen – Ulla Jensen og Claus Juul

 

  1. valg af suppleant

Ad 08            genvalg af      Jens Kristensen

 

  1. valg af revisor

Ad 09            genvalg af      Jesper Hegaard

 

  1. valg af revisorsuppleant

Ad 10            genvalg af      Ane Jensen

 

  1. eventuelt

Ad 11            oplæsning af sponsorliste

Uffe Nielsen udtrykte en tak til foreningen for godt samarbejde                                

 

Der var stort fremmøde – over 50 og der indkom kr. 3.220 ved salg af bankoplader og amk. lotteri.

Dette referat samt beretning og regnskab kan ses på www.strandlyst.nu                                                                                                                                                                                                                       Ref.: Lone

Strandlyst Venner

Resultatopgørelse 2019  

                                                              INDTÆGT     UDGIFT

Kontingent – 89 medlemmer                8.250

ARRANGEMENTER                         

Generalforsamling                                2.590

Loppemarked                                       14.490                  567

Julebanko + bankotilbehør                                             1.771

Juleblomster og juleknas                                                2.001

TILSKUD

BEBOERARRANGEMENTER

Veteranbiltræf                                                                2.840

Forårsfest og fastelavn                                                  5.300

Kontorart. Frimærker øreafr.                                            431

Netbank                                                                                600

I alt                                                       25.330        13.510

ÅRETS OVERSKUD                                            11.820

BALANCE                                          25.330              25.330

AFSTEMNING:

Beholdning 01.01.2019      22.988

Beholdning 31.12.2019     34.208

Tilgodeh. indsats 202           600

ÅRETS OVERSKUD    11.820           

Lundeborg, den 14.01.2020

Lone Olderlund Pedersen – formand

Revisionspåtegning:

Bilag gennemgået og beholdningen afstemt.

Ingen anledning til bemærkninger

Jesper Hegaard – revisor – den 16. 01.2020  

 

 

Beretning – Året 2019

 

Indledningsvis vil jeg bringe en tak til alle vore medlemmer, der trofast år efter år

fornyer medlemskort, møder op her i aften og i det hele taget støtter op omkring vore beboere.

Ligeledes skal lyde en stor tak til alle Strandlyst’s sponsorer, der muliggør vort hyggelige bankospil.

2019 bød på forskellige tilbud og de kendte oplevelser, som vennerne er involverede i.

Tilskud til forårsfesten i april var betaling af underholdning til Chr. Søgård med band og sangerinde.

Der var medvirken ved veteranbil-træf i. juni, hvor beboere var ude at køre og besøge omegnens herregårde.

Ved hjemkomst til Strandlyst var der fri adgang til pølsevogn,

Vennerne sponserede halvdelen af aftalen til pølsevogn – samt vingaver til bilerne

Det årlige loppemarked fandt sted den 20. juli – .

Med eftersalg blev der præsteret et overskud på ca. 14.000 kr.

Det må siges at være rekord. STOR tak til jer alle – ansatte, beboere, pårørende, hjælpere og venner af huset –

og ikke mindst besøgende, som gør dette overskud muligt.

Dette års loppemarked er planlagt til lørdag den 18. juli. Der er stadig lagerplads hos Asa, så vi kan tage imod gode

ting året igennem, men ellers kan ting afleveres i salen på Strandlyst op til loppemarkedet fra ca. 1. juli.

I forbindelse med jul, har der været julebanko, og vi har købt juleblomster og juleknas til husets beboere.

Året igennem har vi i bestyrelsen igen været faste hjælpere ved husets gudstjenester.

Derudover hjælper og støtter foreningen, når der er brug for det.

Medlemstallet for 2019 er   89 – tilpasset til- og afgang.

– vi går ud af året med et overskud på   kr. 11.820

Øvrige nøgletal tager vi under regnskabsaflæggelsen.

Sluttelig –tak til alle – hver især – for jeres støtte og medlemskab også i 2019.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                              

 

                                                                                                 

..-,