Man kan året igennem følge med i vore aktiviteter på husets informationstavler og på hjemmesiden

www.strandlyst.nu   –  vi er altid lydhøre for nye og gode ideer.

Bestyrelsen har p.t. følgende sammensætning:

Formand: Lone O. Pedersen                              loneoldelund@sydfynsmail.dk

Næstformand: Marin Bak Pedersen                marin.helene.bak.pedersen@svendborg.dk

Sekretær: Dorthe Andersen                              dorthe_andersen@yahoo.dk

Ulla Jensen                                                            furulssen@mail.dk

Klaus Juul

Asa Hansen

Ane Damgård

Svend Erik Kristiansen

Suppleant Jens Kristensen

Støtteforeningen Strandlyst`s Venner blev stiftet den 19. november 1997 og har under forskellige bestyrelsers virke gennem de sidste mange år kunnet bidrage til at opfylde en række fælles beboerønsker.

Foreningens økonomiske fundament hviler på det årlige medlemskontingent og delvis på overskud fra årligt lommemarked. Prisen for et medlemskort er p.t. kr. 100,00 pr. person og kr. 150,00 for en husstand.

Girokort sendes ud i 1. kvartal hvert år sammen med indbydelse til den årlige generalforsamling, hvor der bliver redegjort for foreningens aktiviteter og regnskab ifølge foreningens vedtægter.

REFERAT: Generalforsamling den 13.03.2018

  1.   valg af dirigent og evt. stemmetællere

             Ad 01.                 Uffe Nielsen

  1.   bestyrelsens beretning for 2017

             Ad 02.                 Vedhæftet – godkendt

  1.   aflæggelse af årsregnskab for 2017

             Ad 03.                 Vedhæftet – overskud kr. 725 – beholdning kr. 25.635 – godkendt

                           04   indkomne forslag  (fremsendes 8 dage før til formand)

            Ad 04                  Ingen

  1.   fastsættelse af kontingent

             Ad 05.                 uændret kr. 100 og kr. 150 for en husstand vedtaget

  1.   valg af kasserer:

          Ad 06.                 overlades til bestyrelsen

  1.   valg til bestyrelsen

         Ad 07.       genvalg af: Marin Bak Pedersen, Ulla Jensen og Claus Juul

    nyvalg af beboer Svend Erik

  1.   valg af suppleanter

       Ad 08.                nyvalg af Jens Kristensen

  1.  valg af revisor

       Ad 09.                 genvalg af          Jesper Hegaard

  1.                    valg af revisorsuppleant

      Ad 10.                genvalg af          Ane Jensen

  1.  eventuelt                                                 

      Ad 11.                 oplæsning af årets sponsorliste

Der var fremmøde af små 50 medlemmer og der indkom kr. 2.605 ved salg af bankoplader, amk. lotteri samt salg af vand.

RESULTATSOPGØRELSE 2017 INDTÆGT UDGIFT
KONTINGENT – 102 medlemmer 9.950
SVENDBORG KOMMUNE §18 TILSKUD 5.000
ARRANGEMENTER:

Generalforsamling

Loppemarked

Julebanko

Juleblomster og Juleknas

 

2.750

12.284

 

720

248

897

.315

TILSKUD  BEBOERARRANGEMENTER:

Gasgrill

Udflugter og veteranbiler

Forårsfest

Aktivitetsklub

Sangbøger til aktivitetsklub §18 midler

 

3.956

5.645

5.000

4.799

4.470

Renter bankkonto /gebyrer/frimærker/øreafrunding

Gaver

 

409

800

I alt 29.984                      29.259
ÅRETS OVERSKUD                           725
BALANCE                     29.984
AFSTEMNING:
BEHOLDNING 1/1-2017          24.910
BEHOLDNING 31/12-2017           25.635
ÅRETS OVERSKUD                725                                                  
Lundeborg, den        10   / 1         – 2018

____________________________

Lone Oldelund Pedersen – formand

Revisionspåtegning:

Bilag gennemgået og beholdninger afstemt.

Ingen anledning til bemærkninger

____________________________

Jesper Hegaard – revisor

Fremlagt i underskrevet stand

Beretning  – Året 2017

bød på forskellige tilbud og de kendte oplevelser, som vennerne er involverede i.

Tilskud til forårsfesten i april var betaling af underholdning  til Søren og Kisser.

Der var tilbud om  ledsagelse til Lundeborg kirkes fejring af  100 års jubilæum i juni samt medvirken ved veteranbil-træf  14. juni. Deltagelse i Stig Rossen koncert på Gudbjerglund i august.

Det årlige loppemarked fandt sted  den 15.  juli – .  Med eftersalg blev der præsteret et overskud på ca. 12.000  kr. efter en samlet omsætning på kr .12.300. STOR tak til jer alle – ansatte, beboere, pårørende, hjælpere og ikke mindst besøgende, som gør dette overskud muligt.

Dette års loppemarked er planlagt til lørdag den 7. juli. Asa stiller lagerplads til rådighed for større effekter, som salgbare møbler m.m., så hvis der skal skiftes ud i jeres møblement og inventar  her til foråret, så er vi gladelig aftager af gode ting.

Der er igen givet  tilskud til årets udflugter samt givet bidrag til hjemlig hygge i form af nyindkøbt gas-grill til beboerne.

Desuden støtter vennerne  Kirstens aktivitetsklub med såvel musiktilskud som som tilstedeværelse ved jule-dekorationsdag og sangeftermiddage. I den forbindelse har vi haft den glæde at modtage midler fra §18-puljen til nutidige sangbøger med navnet ”Sange til Livet”.

Kan kraftigt  opfordre til, at hele huset tager del i dette livsbekræftende tiltag, som disse sangeftermiddage tilbyder beboerne . Det er en kendt sag, at sang  og musik er godt for os alle.

I forbindelse med jul, har der været julebanko,  givet juleblomster til  beboerne og indkøbt juleknas til huset.

Året igennem har vi i bestyrelsen igen været faste hjælpere ved husets gudstjenester.

Derudover hjælper vi, når der er brug for det.

Medlemstallet for 2017 er   102 – tilpasset til- og afgang.

–  vi går ud af året med et overskud på kr. 725

Øvrige nøgletal tager vi under regnskabsaflæggelsen.

Sluttelig – tak til alle – hver især – for  jeres støtte,  medlemskab, godt samarbejde og  samvær også i 2017.

Lone