STRANDLYST VENNER

Man kan året igennem følge med i foreningens aktiviteter på husets informationstavler og her på hjemmesiden www.strandlyst.nu – vi er altid lydhøre og åbne for nye og gode ideer.

Bestyrelsen har p.t. følgende sammensætning:   fmd. Marin Bak Pedersen – marin.helene.bak.pedersen@svendborg.dk

Dorthe Andersen, Ulla Jensen, Jytte Jensen, Lone Oldelund, Asa Hansen. Suppleant: Anne-Lise Larsen

Støtteforeningen Strandlyst’s Venner blev stiftet den 19. november 1997 og har under forskellige bestyrelsers virke gennem de mange år kunnet bidrage til at opfylde en række fælles beboerønsker.

Foreningens økonomiske fundament hviler på det årlige medlemskontingent og delvis på overskud på det årlige loppemarked, der finder sted første uge i august måned. Effekter hertil modtages året rundt og kan afleveres på Strandlyst Boliger efter aftale.

Prisen for et medlemskort er p.t. kr. 100 pr. person og kr. 150 for en husstand.

Kontingent opkrævning sendes ud i 1. kvartal hvert år sammen med indbydelse til den årlige generalforsamling, hvor der bliver redegjort for foreningens virke og økonomi jvf. foreningens vedtægter.

Datoer i 2022: Generalforsamling 21.04.2022 / loppemarked 6 og 7 august 2022.


Strandlyst’s Venner – Generalforsamling torsdag den 21.04.2022 REFERAT:

01. valg af dirigent og evt. stemmetællere

Ad 01 valg af Uffe Nielsen

02. bestyrelsens beretning for 2021

Ad 02 vedhæftet – godkendt

03. aflæggelse af årsregnskab for 2021

Ad 03 vedhæftet – godkendt

04 indkomne forslag (fremsendes 8 dage før til formand) Ad 04 ingen

05. fastsættelse af kontingent

Ad 05 vedtaget uændret kontingent for 2022 (kr. 100 pr. medlem

kr. 150 pr husstand)

06. valg af formand:

Ad 06 nyvalg til Marin Bak Pedersen

07. valg til bestyrelsen

Ad 07 genvalg af: Jytte Jensen – Dorthe Andersen – Asa Hansen

08. valg af suppleant

Ad 08 nyvalg til Anne-Lise Larsen

09. valg af revisor

Ad 09 genvalg af Jesper Hegaard

10. valg af revisorsuppleant

Ad 10 genvalg af Ane Jensen

11. eventuelt – herunder oplæsning af sponsorliste

Ad 11 tak til dirigent –

Uffe Nielsen rettede en stor tak til den afgåede formand for hendes indsats igennem de mange år.

Ved det efterfølgende sponsor-bankospil indkom kr. 2300 ved salg af bankoplader m.m – generalforsamlingen havde samlet ca. 40 deltagere.

Ref. Lone

Strandlyst Venner

Resultatopgørelse 2021  

                                                               INDTÆGT     UDGIFT

Kontingent – 97 medlemmer                9.400
Gave fra foreningsophør familie i tiden 2.000

ARRANGEMENTER                         

Loppemarked                                       10.086      1.285

Bankogevinster                                              1.941

Juleblomster og blomster i coronatid                                              2.775

TILSKUD

BEBOERARRANGEMENTER

Veteranbiltræf/pølsevogn                                                            2.630
Kørsel med veteranbiler 939

Kontorart. Frimærker øreafr.                                            948

Netbank                                                                             1.325
Gaver 410

I alt: 21.486  12.253

Årets ordinære overskud på drift: 9.233

Tilskud til ny bus 15.000

Underskud skyldes ekstraordinært tilskud til bus.

ÅRETS UNDERSKUD                                             5.776

AFSTEMNING:

Beholdning 01.01.2021      32.687

Beholdning 31.12.2021     26.920

Lundeborg, den 19.02.2022

Lone Olderlund Pedersen – formand

Revisionspåtegning:

Bilag gennemgået og beholdningen afstemt.

Ingen anledning til bemærkninger

Jesper Hegaard – revisor – den 01. 04.2022  

 

 

Beretning for 2021

Jeg vil vende blikket tilbage mod 2020, hvor vi var heldige at afholde vores generalforsamling den 20. februar – inden landet lukkede ned mere eller mindre i marts.

Til gengæld var det ikke muligt at mødes i 2021- vi valgte at sende en lille kontingenthilsen ud med årsregnskab samt en ”billedorientering ” om livet på Strandlyst i 2020 –

Senere på året blev der åbnet op for at der kunne afholdes loppemarked med gældende regler for coronapas. Det fandt sted lørdag den 7. august samt søndag den 8. august, hvor der også var by-loppemarked i Lundeborg. Den samlede omsætning beløb sig til kr. 10.000 – tak til alle der gjorde dette muligt.

Vi har afholdt det sædvanlige julebanko for beboerne med indkøbte gevinster – samt støttet veteranbilkørsel og besøg af pølsevogn.

Der er tilgået vennerne penge fra den lokale opløste forening familie i tiden – det har vi takket for og brugt tilskuddet på julearrangementer for husets beboere.

Når vi gennemgår regnskab vil I også se, at der er tilgået kr. 15.000 direkte i tilskud til anskaffelse af ny bus på Strandlyst. Tillige er der via § 18 midler tilgået Strandlyst yderligere kr. 15.000 – til formålet.

Disse tilskud på kr. 30.000 skulle betyde, at beboerne slipper for en stigning i deres servicepakke til den nye bus – som jeg har forstået det – og det er vi selvfølgelig glade for at kunne være medvirkende til.

Sluttelig tak til jer alle for jeres trofaste støtte til venneforeningen også i år 2021 – og igen en stor tak til alle vore sponsorer .

Lone